Dražobná spoločnosť Centrum aukcií, s.r.o., bola založená v roku 2020 ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších v súčasnosti so špecializáciou na predaj motorových vozidiel.

Našimi základnými prioritami sú:

  • transparentnosť
  • rýchlosť
  • spokojnosť
  • profesionalita a odbornosť

Zákon. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravil v tretej hlave – práva k cudzím veciam  záložné právo ako inštitút, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva. Záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa, alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa, alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Ust. §151 Občianskeho zákonníka umožňuje záložnému veriteľovi začať výkon záložného práva a v rámci výkonu záložného práva uspokojiť sa spôsobom určeným v zmluve, alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona ( zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách ). Záloh môže byť vec ( hnuteľná alebo nehnuteľná ), iná majetková hodnota, byt a nebytový priestor, ktoré sú prevoditeľné.

Záložný veriteľ v zmysle novely realizuje predaj založenej veci bez toho, aby bol nútený najprv získať rozhodnutie súdu vo veci ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená.

 

Náš partner