Vyberte si z našej dražobnej ponuky

Ponuka nehnuteľností

Ponuka vozidiel

Vydražiť si auto alebo nehnuteľnosť je veľmi jednoduché!

Ako si vydražiť nehnuteľnosť?

1. Obhliadka nehnuteľnosti

V termíne uvedenom v Oznámení o dražbe alebo na našej stránke v časti ponuka nehnuteľností sa dozviete kedy sa koná obhliadka predmetu dražby. Na obhliadku nie je potrebné sa vopred objednávať.

1. Obhliadka nehnuteľnosti

V termíne uvedenom v Oznámení o dražbe alebo na našej stránke v časti ponuka nehnuteľností sa dozviete kedy sa koná obhliadka predmetu dražby. Na obhliadku nie je potrebné sa vopred objednávať.

2. Registrácia na dražbu

V deň konania dražby sa zaregistrujte v kancelárii dražobnej spoločnosti a bude Vám pridelené dražobné číslo. V zmysle zákona č. 527/2002 Z. z.  sa vyžaduje zloženie dražobnej zábezpeky pričom bližšie informácie budú uvedené v konkrétnom Oznámení o dražbe. 

3. Priebeh dražby

Priebeh dražby sa riadi pokynmi licitátora a to v zmysle ust. § 20 a nasl. zákona č. 527/2002 Z. z.

4. Nadobudnutie vlastníctva alebo iného práva

Udelením príklepu licitátorom prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo alebo iné právo a k tomu všetkému je potrebné podpísať notársku zápisnicu a doplatiť cenu dosiahnutú vydražením.

Ako si vydražiť vozidlo?

1. Obhliadka vozidla

Obhliadky vozidiel sú možné deň pred konaním dražby a v deň konania dražby.

1. Obhliadka vozidla

Obhliadky vozidiel sú možné deň pred konaním dražby a v deň konania dražby.

2. Registrácia na dražbu

Zaregistrujte sa osobne v kancelárii v deň konania dražby a bude vám pridelené dražobné číslo.Po registrácii sa zapojte do dražby. Zloženie dražobnej zábezpeky sa nevyžaduje.

3. Priebeh dražby

Dražba prebieha podľa pokynov licitátora a začína vyvolaním najnižšej ceny. Prihadzuje sa minimálne 100 Eur, ponúknite najvyšiu sumu a licitátor Vám udelí príklep. Ak nikto neuskutoční ani najnižšie podanie, licitátor je oprávnený vyvolávaciu cenu znížiť alebo dražbu predmetu ukončiť.

4. Prevzatie vozidla

V kancelárii doplaťte cenu, za ktorú ste predmet dražby vydražili spolu s manipulačným poplatkom a to hneď po skončení dražby alebo najneskôr do 15 dní od konania dražby. Podpíšte zápisnicu o priebehu dražby a po úhrade ceny a všetkých poplatkov si prevezmite Vaše nové vozidlo.

Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 3.300 Eur tak vydražiteľ je povinný uhradiť túto sumu ihneď po udelení príklepu. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 3.300 Eur je vydražiteľ povinný cenu uhradiť do 15 dní odo dňa skončenia dražby.

Prihláste sa na odber noviniek

O nás

Dražobná spoločnosť Centrum aukcií, s.r.o. bola založená na začiatku roku 2020 za účelom organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov s výhľadom na ich realizácie na celom území SR.

Zákon. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v príslušných ustanoveniach upravuje záložné právo ako inštitút, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva. Záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa, alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky a jej príslušenstva z predmetu záložného práva ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Ust. §151a a nasl. Občianskeho zákonníka umožňuje záložnému veriteľovi začať výkon záložného práva a v rámci výkonu záložného práva uspokojiť sa spôsobom určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona (zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách). 

Transparentnosť

rýchlosť

Profesionalita

spokojnosť

Transparentnosť

rýchlosť

Profesionalita

spokojnosť