GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov záujemcov o dražbu, klientov ako aj  dotknutých osôb primárne postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).  Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Centrum aukcií, s.r.o. je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, t.j. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracúva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné.

Vaše osobné údaje nevyhnutné pre účely konania dražby dražobná spoločnosť najmä kopíruje, skenuje alebo iným vhodným, primeraným a zákonným spôsobom uchováva aj bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sú poskytnuté  pre účely databázy poštového, telefonického, a e-mailového kontaktu záujemcov o účasť na dražbe, dražiteľov a vydražiteľov dražby. Osobné údaje budú poskytnuté aj osobám, ktoré sa podieľajú na spolupráci s dražobnou spoločnosťou pri realizácii dražieb.